Nhà tạo lập thị trường ApolloX là gì
Blog

Nhà tạo lập thị trường ApolloX là gì

Các nhà tạo lập thị trường được tuyển dụng để đảm bảo đủ thanh khoản và giao dịch hiệu quả trên thị trường tài chính. Để một thị trường được coi là môi trường giao dịch hấp dẫn, cần có cung và cầu đáng kể đối với tài sản tương ứng và mức độ hoạt động giao dịch cao để đảm bảo các lệnh được khớp nhanh chóng. Tính thanh khoản cao gắn liền với điều kiện thị trường thuận lợi và rủi ro thấp hơn. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp giá chào bán và giá chào mua cho các cặp giao dịch và đóng vai trò là người mua hoặc người bán cho một giao dịch trong trường hợp không có đối tác phù hợp.